Home

Jordbrukets kulturlandskap

Jordbrukets kulturlandskap - Wikipedi

 1. I Norge består jordbrukets kulturlandskap av en rekke biotoper som omfatter et komplekst og unikt økosystem, også sett i et globalt perspektiv.. Langs norskekysten påvirkes klimaet i stor grad av Golfstrømmen.Gjennom de nordlige vekstsonene (boreale sonene) som krysses både av alpine og arktiske grenser, finner vi en spesiell og unik kombinasjon av natur- og kulturlandskap
 2. Jordbrukets kulturlandskap. Stavanger by ligger i tidligere jordbruksland og er ennå omgitt av jordbrukslandskap. Rester av jordbrukets kulturlandskap kan være verdifulle kulturmiljøer som må sikres når områder urbaniseres. Gårdsanlegg på Store Marøy
 3. 134 Jordbrukets kulturlandskap Jordbrukets kulturlandskap 135 Hagemark, havnehager Dette er beitemark med busk­ og tresjikt. Ofte kan vi finne havnehagene i umiddelbar nærhet av gården, for her var det enkelt å slippe dyra på beite
 4. - Utvalgte kulturlandskap i jordbruket er et unikt samarbeid mellom stat og bonde og mellom landbruk og miljø. Samarbeidet gir ordningen tre ben å stå på - landbruk, natur og kulturarv. Dette bidrar til å sikre at viktige verdier i jordbrukets kulturlandskap blir tatt vare på

Kulturlandskap og jordbruk Stavanger kommun

Kulturlandskap er landskap som helt eller delvis er blitt omformet fra den opprinnelige naturtilstand på grunn av menneskers virksomhet. Uttrykket er av generell karakter og omfatter både landsbygd, by- og industrilandskap. Mellom kulturlandskap og naturlandskap finnes ingen helt skarpe grenser. Kulturlandskap omfatter områder med sterkt vekslende grad av menneskelig påvirkning; fra. Det nasjonale programmet for registrering av tilstand og endring i jordbrukets kulturlandskap (3Q) måler indikatorer som gir grunnleggende kunnskap for å kunne vurdere status og endring i forhold til disse målene. Indikatorene er basert på ulike aspekter ved landskapets arealstruktur og sier noe om forhold for jordbruk,. Den er en del av rapporteringen fra det nasjonale programmet for Tilstandsovervåking og resultatkontroll i jordbrukets kulturlandskap (kalt 3Q). Som en innledning presenteres noen strukturelle endringer i jordbrukets kulturlandskap i Nord-Norge i perioden 1969 til 1999 basert på jordbrukstellingene fra SSB

Kulturlandskap er landskap som i større eller mindre grad er påvirka av mennesker. Det upåvirkede naturlandskapet er kulturlandskapets motsetning.. Kulturlandskapet omfatter et vidt spekter av menneskelig påvirkning, fra jeger- og samlerkulturers lite kulturpåvirka områder, via beitelandskap og jordbrukslandskap til bylandskaper som nesten i sin helhet er menneskeverk Blant annet var Norge et av de første landene i Europa som etablerte et overvåkingsprogram for jordbrukets kulturlandskap. 3Q-programmet ble opprettet i regi av Norsk institutt for skog og landskap i 1998. Det er generelt stor interesse i samfunnet for å ta vare på jordbrukets kulturlandskap Jordbrukets kulturlandskap : forvaltning av miljøverdie Bakgrunnen er at jordbruket og jordbrukets kulturlandskap utgjer ein viktig del av verdiane i områda. Midla skal nyttast i samsvar med forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap (FOR-2016-08-10-966), og Tiltaksplan for kulturlandskapet i verdsarvområda Vestnorsk Fjordlandskap og Vegaøyan Jordbrukets kulturlandskap skal ha stor plass i utvalget, men andre rurale landskap blir også prioritert. Statuskart. Vårt statuskart viser hvor langt arbeidet med KULA har kommet i hvert fylke. Informasjonsark. Kva er KULA? KULA kort forklart - informasjonsark som kan brukast til formidling

Jordbrukets kulturlandskap - arbeidsomme forfedre og moderne kompetanse. I jordbrukets kulturlandskap finner vi ikke bare steingjerder møysommelig murt opp, men også grunnmurer, låvebruer, og møkkakjellere og gruer og bakerovner på større gårder. Går vi nærmere havet finner vi også brygger murt i stein seg kommunikasjonen vedrørende utfordringene i kulturlandskapet, og spesielt jordbrukets kulturlandskap, med bakgrunn i ståstedet til næringsutøverne i jordbruket. 2 Dagens situasjon - hvor står vi i forhold til utfordringene og hvilke virkemidler har vi ? 2.1 Hva er et kulturlandskap Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) handler om å gjennomføre miljøtiltak utover det som forventes av vanlig jordbruksdrift. Formålet med SMIL er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket. Landbruksdirektoratets personvernerklærin

Jordbrukets kulturlandskap - Insper

jordbrukets kulturlandskap prioriteres høyt. Tiltak som tilrettelegger for ferdsel, skal i prinsippet ikke omfatte turveier og stier i skog og utmark. Dette kan være aktuelt i noen områder for å få helhetlige løsninger. Tiltak som i tillegg bidrar til å spre kunnskap om jordbruk og naturverdier er positivt Jordbrukets kulturlandskap og Golfstrømmen · Se mer » Jakt. Jeger med mynde og bytte Jakt eller veiding (av norr. veiðr) er å spore opp og felle eller fange ville dyr og fugler, som kan brukes til matauk eller klær, eller på annen måte ha nytteverdi for jegeren. Ny!!: Jordbrukets kulturlandskap og Jakt · Se mer » Kulturlandskap Jordbrukets kulturlandskap produserer årlig store ikke-prissatte verdier for den norske befolkning. Denne utredningen diskuterer disse bidragene og vurderer relevant litteratur og relevante metoder for å verdsette dem. Utredningen skisserer også en større verdsettingsstudie som kan danne et vikti Jordbrukets kulturlandskap og Antropocen · Se mer » Gjengroing. Karl Ragnar Gjertsen Gjengroing skjer når åpent jordbrukslandskap gror igjen med busker, kratt og skog. Ny!!: Jordbrukets kulturlandskap og Gjengroing · Se mer » Kulturlandskap. Svein Harkestad Frode Inge Helland Jordbrukslandskap i Frankrike 116 Hensynskrevende dyrearter i utmark og jordbrukets kulturlandskap Hensynskrevende dyrearter i utmark og jordbrukets kulturlandskap 117 Karplanter Med karplanter mener vi blant annet bregner, sneller og urter. Ved all naturforvaltning må vi være spesielt oppmerksom på sjeldne arter, blant annet orkideene våre

10 nye utvalde kulturlandskap i jordbruket - regjeringen

 1. neverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket. Tilskuddet skal bidra til dekning av kostnader utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift. Det er kommunen som behandler søknader om SMIL, og prosjektene og tiltakene prioriteres ut fra lokale målsettinger og strategier.Fra 2019 skal s.
 2. Jomfruland og Stråholmen ble i 2009 utpekt til et Utvalgt kulturlandskap i jordbruket (UKL). I 2020 er det 45 slike landskap spredt over hele landet. Det gis økonomisk støtte til driften
 3. De vektlegger særlig evne til formidling av jordbrukets kulturlandskap, miljøkvaliteter og biologisk mangfold. Pengegave og diplom. Kulturlandskapsprisen 2020 deles ut til den eller de som gjør en ekstraordinær innsats for jordbrukets kulturlandskap i Trøndelag. Prisen består av diplom og pengegave på 15.000,- kroner
 4. - Utvalgte kulturlandskap i jordbruket er et unikt samarbeid mellom stat og bonde og mellom landbruk og miljø. Samarbeidet gir ordninga tre bein å stå på - landbruk, natur og kulturarv. Dette bidrar til å sikre at viktige verdier i jordbrukets kulturlandskap blir tatt vare på
 5. neverdiar i jordbrukets kulturlandskap. Her følgjer nokre aktuelle tiltak: 1. Biologisk mangfald: Bevare livskraftige bestand og oppretthalde leveområder og spreiingsvegar for elvemusling. Etablering og stell av kantsoner langs åker, stiar og vassdrag. Gjenopning av bekker og grøfter

Logg inn. Cart. 0 Handlekur Jordbrukets kulturlandskap i Flesberg - Skog og landska Formålet med SMIL-ordningen er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap, samt å redusere forurensning fra jordbruket. Tilskuddene skal gå til tiltak utover det som blir forventet ivaretatt gjennom vanlig jordbruksdrift Formålet med SMIL er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og å redusere forurensningen fra jordbruket. Det er et vilkår at tiltaket gjennomføres på en landbrukseiendom i drift, og at det foregår en tilskuddsberettiget jordbruksproduksjon på landbrukseiendommen

SMIL står for Spesielle miljøtiltak i Landbruket, og tiltakene skal fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap, samt redusere forurensningen. Tiltakene det søkes tilskudd til, må være tilknyttet en registrert landbrukseiendom hvor det søkes produksjonstilskudd § 1. Formål. Formålet med tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket, utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift Spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap (SMIL), søknadsfrist 15. mai Formålet med SMIL -ordningen er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap, samt redusere forurensinga fra jordbruket, utover det som blir forventa gjennom vanlig jordbruksdrift

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket - Fylkesmannen i

 1. Jordbrukets kulturlandskap representer store verdiar knytt til biologi, kulturhistorie og opplevingar. Bevaring av desse verdiane er avhengig av kontinuerleg bruk og vedlikehald, og dette kre
 2. H / Publikasjoner / jordbrukets kulturlandskap. Del: Evaluering av satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Skrevet juni 20th, 2014 av Hans Olav Bråtå & sortert under . Satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket startet i 2009 og omfatter 22 områder i hele landet
 3. Søk tilskudd til jordbrukets kulturlandskap- Smil, drenering og tiltak i beiteområder. Søknadsfrist 20.06.20. Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) handler om å gjennomføre miljøtiltak utover det som forventes av vanlig jordbruksdrift
 4. Jordbrukets kulturlandskap: forvaltning av miljøverdier Av Michael Jones, Erik Framstad, Ingunn B. Lid, Asbjørn Moen, Rolf Anker Ims Forlag Universitetsforl. ISBN 9788200226376 Utgitt 1998, Innbundet. Ikke riktig utgave? Prøv å søke etter flere utgaver
 5. Jordbrukets kulturlandskap {{opprydning}} '''I Norge''' består Jordbrukets kulturlandskap av en rekke biotoper som omfatter et komplekst og unikt økosystem, også sett i et globalt perspektiv. '''Langs norskekysten''' påvirkes klimaet i stor grad av golfstrømmen
 6. neverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen ut over det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift
 7. ner om at søknadsfrist for Holtålen er 15. juni. Formålet med SMIL -ordningen er å ivareta natur- og kultur

Utvalgte kulturlandskap - Landbruksdirektorate

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) skal bidra til å ta vare på natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket. Tilskudd kan gis til gårdbrukere som gjør en innsats ut over det so

NIBIO Brage: Landskapselementer i jordbrukets kulturlandskap

Jordbrukets kulturlandskap er et viktig levested for mange truede og sjeldne arter. Nye infrarøde flyfoto skal gi bedre oversikt over vegetasjonen. Skogen forteller en glohet historie . Døde, grå trestubber og furutrær forteller en historie som går mange hundre år tilbake i tid: Det har. I jordbrukets kulturlandskap har det skjedd store endringer i vår tid, særlig med henblikk på endring i det biologiske mangfoldet (Ekelund 1997, Skogen 1992, Fremstad & Elven 1991). I fulldyrket eng og åker tilstrebes det å ha så få arter som mulig utover dem man ønsker å dyrke, dvs. en favorisering av utpregede monokulturer Spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap (SMIL) Formålet med SMIL -ordningen er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap, samt redusere forurensinga fra jordbruket, utover det som blir forventa gjennom vanlig jordbruksdrift Satsinga har som mål om å ta vare på variasjonen i jordbrukets kulturlandskap, og å ta vare på biologisk mangfald, kulturminne og kulturmiljø. Grunnleggande for val av område er at dei i størst mogleg grad omfattar jordbrukslandskap med svært store biologiske - og kulturhistoriske verdiar

Opprett kjerneområde landbruk - et verktøy for å ivareta

Kulturlandskap og biomangfold - Nibi

 1. jordbrukets kulturlandskap, men det er registrert en del lokaliteter langs veikanter i Artsobs. og det er derfor sannsynlig at fremmede arterogså kan ha etablert seg på landbrukseiendommer. Aktuelle tiltak kan være luking/rydding, eller sprøyting av fremmede arter
 2. neverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen ut over det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift. Tilskudd gis til prosjektplanlegging tiltak som&
 3. Endringer i vårt varierte kulturlandskap Navn: Moen, Asbjørn Publisert: xx#, 1998 Omfang: s. 18-33 Overordnet post: Jordbrukets kulturlandskap Språk: Norsk (Bokmål) Materialtype: artikler Kilde for metadata: NO-TrBIB (990406090304702202).
 4. nefondet innvilget 124.000,- i støtte til å sette i stand sommerfjøset, som representerer en viktig bygningstype som er sjelden i jordbrukets kulturlandskap, og vognbua, som er en viktig del av gårdsmiljøe
 5. neverdiene i jordbrukets kulturlandskap, samt å redusere forurensningen fra jordbruket, utover det som blir forventet gjennom vanlig jordbruksdrift. Prosjektene og tiltakene skal prioriteres u
 6. neverdier i jordbrukets kulturlandskap. Pengene skal også bidra til å redusere forurensning fra jordbruket ut over det som kan forventes av vanlig jordbruksdrift
 7. Utvalgte kulturlandskap i jordbruket. 1.2K likes. For å ta vare på verdifulle kulturlandskap i jordbruket , har regjeringen utpekt 32 helhetlige landskap..

Formålet med SMIL-ordningen er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap, samt å redusere forurensningen fra jordbruket, utover det som blir forventet gjennom vanlig jordbruksdrift Kulturlandskap er landskap som er formet eller påvirket av menneskets utnytting av naturgrunnlaget, eller landskap der mennesket har satt sine spor. All natur i Norge blir derfor i praksis ulike former for kulturlandskap. Begrepet brukes ofte snevert om landskap formet av tradisjonell jordbruksdrift (jordbrukets kulturlandskap),. Mange tiltak i jordbrukets kulturlandskap har ønsket effekt. Dette viser Oskar Puschmann eksempler på, og han forteller litt om historien bak tiltakene. Hvordan tettsteder vokser er viktig for å redusere avgangen av produktivt jordbruksareal. Dette ser vi nærmere på i et innlegg Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) handler om å gjennomføre miljøtiltak utover det som forventes av vanlig jordbruksdrift. Formålet med SMIL er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket. Søknadsfrist 30.06.202 FNs bærekraftsmål nummer 15 dreier seg om å bevare, beskytte og fremme bærekraftig bruk av økosystemer. Dette må sees i sammenheng med FNs bærekraftsmål nummer 2 om utryddelse av sult og matsikkerhet. I Norge er bruk av beite i inn- og utmark til kjøtt og melkeproduksjon en viktig del av vår matsikkerhet. På den måten bidrar jordbruket til å ta vare på, beskytte og fremme.

SMIL-midler (tilskudd til spesielle miljøtiltak i

Utlysning - Kulturlandskapsprisen 2020. Fylkesmannens landbruksavdeling i Trøndelag lyser etter kandidater til kulturlandskapsprisen 2020.. Evne til formidling av jordbrukes kulturlandskap, miljøkvaliteter og biologisk mangfold blir spesielt vektlagt i år.. Kulturlandskapsprisen 2020 deles ut til den eller de som gjør en ekstraordinær innsats for jordbrukets kulturlandskap i Trøndelag Vår pris 539,-(portofritt). Boka beskriver viktige økologiske sammenhenger og opplevelsesverdier knyttet til dyrket mark, og drøfter forvaltningsmyndighetenes styringsmuligheter.. Kjøp Jordbrukets kulturlandskap fra Bokklubber Boka beskriver viktige økologiske sammenhenger og opplevelsesverdier knyttet til dyrket mark, og drøfter forvaltningsmyndighetenes styringsmuligheter. Har stikkordregister

kulturlandskap - Store norske leksiko

Utfordringer for jordbrukets kulturlandskap og biologisk mangfold. • Færre aktive setre og redusert utmarksbeitebruk gjør at både utmarksarealer og innmark gror igjen i seterområdene. Enkelte arealer i bygdene er også truet av gjengroing på grunn av for lite beitedyr. • 70 % av kommunens areal er vegetasjonskartlagt Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) handler om å gjennomføre miljøtiltak utover det som forventes av vanlig jordbruksdrift. Formålet med SMIL er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket. Altinn - ;Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) Forskrift om tilskudd til spesielle milj.

NIBIO Brage: 3Q - Jordbrukets kulturlandskap - Status og

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket er gjennomføring av miljøtiltak ut over det som forventes av vanlig jordbruksdrift. Formålet med tilskuddet er å redusere forurensningsbidraget fra jordbruket og fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) handler om å gjennomføre miljøtiltak utover det som forventes av vanlig jordbruksdrift. Formålet med SMIL er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket. Søknadsfrist 15. februar og 25. september Om ordningen og søknadsskjem

SMIL - Spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap. SMIL er en forkortelse for Spesielle miljøtiltak i jordbruket, tilskuddsordningen som samler miljøtiltaksordninger med temaene kulturlandskap, forurensing og planleggingsprosjekter. Tilskuddene går til tiltak ut over det som forventes eller kreves ved vanlig landbruksdrift A-10/99 Miljøverdier i jordbrukets kulturlandskap i Norge. Landbruksøkonomisk Forum 4/99:27-38 Tilskudd til landskapsskjøtsel i enkelte områder er det antakelig uproblematisk å få gjennomslag for i WTO-forhandlingene

Midlene kan gå til å ta vare på viktige verdier i jordbrukets kulturlandskap, og til å hindre/forebygge forurensning fra jordbruksareal. Eksempel på tiltak som kan gis tilskudd: Hydrotekniske anlegg som skal forhindre erosjon og forurensing, f. eks. oppgradering av defekte lukkingsanlegg, avskjæringsgrøfter, anlegg for å lede overflatevann og sikring av vannveier slik at erosjon fra. midlene er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensingen fra jordbruket, utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift, jf. Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket av 04.02.2004, sist endret 26.10.2018 Jordbrukets kulturlandskap (Innbundet) av forfatter Erik Framstad. Teknologi, transport og landbruk. Pris kr 539 Blomsterfluer, jordbrukets helter: Pollinerer, spiser skadedyr og stikker aldri. Kristoffer Weiby og Line Klausen gjestebloggere. tirsdag 23. juni 2020 - 16:41. Og husk at nesten halvparten av Norge er fjell, mens bare 3 % er humledominert kulturlandskap Formålet med SMIL -ordningen er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap, samt redusere forurensing fra jordbruket, utover det som blir forventa gjennom vanlig jordbruksdrift. Eiere som ikke selv driver areal kan søke SMIL-tilskudd dersom det drives en tilskuddsberettiget produksjon på landbrukseiendommen, dvs. at jorda må være i drift og gi grunnlag for.

Tilstandsovervåking og REsultatkontroll i jordbrukets

 1. Denne rapporten har til hensikt å gjøre leseren kjent med det norske overvåkingsprogrammet for jordbrukets kulturlandskap(1), det såkalte 3Qprogrammet. 3Q-programmet ble startet i sin nåværende form i 1998. Programmet er en utvalgsundersøkelse, som er basert på flyfotografering av over 1400 1x1 km flater
 2. neverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen ut over det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift
 3. Salg av felt- og fritidsutstyr som kikkert, teleskop, naturbøker, fotostativ, fotobager, GPS, kart, lykter, vekter, kamuflasje og mye mer. Rask leveranse over hele.
 4. Det kan også søkes støtte til andre tiltak som er viktige for jordbrukets kulturlandskap eller som reduserer forurensning fra jordbruket. Søkere av produksjonstilskudd i jordbruket blir prioritert. Det forutsettes at foretaket har sprøytejournal og gjødselplan. Spesielle miljøtiltak i landbruket. Miljøplan. SMIL - søkna
 5. Kulturlandskap Kulturlandskapet er definert som områder med intensiv landbruksproduksjon, samt beite- og slåttemark og kystlynghei. Dette er en menneskepåvirket natur som er helt avhengig av fortsatt menneskelig aktivitet for å kunne bestå
 6. neverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket. Målgruppa er foretak eller eiere som driver og/eller eier en landbrukseiendom, eller til enhver som er registrert i Enhetsregisteret og som har fått tillatelse av landbrukseiendommens eier til gjennomføring av.
 7. I forbindelse med programmet for tilstandsovervåking og resultatkontroll i jordbrukets kulturlandskap, det såkalte 3Q-programmet, skal Norsk institutt for bioøkonomi i løpet av året utføre feltarbeid i utvalgte områder i deres kommune. Arbeide

Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) skal fremme ivaretakelsen av natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensning fra jordbruket. Tilskudd etter forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket skal gis til tiltak som går utover det som kan forventes som en del av den vanlige jordbruksdriften natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap. Det må foreligge tillatelse fra alle berørte grunneiere. Bilde 7: En strekning fra middelalderveien mellom Kjønås og Venabygd, tidligere en av hovedvegene oppover Gudbrandsdalen. Bilde 8: En rydda geile som har fått SMIL-midler i Fåvang (Foto: Ragnhild Sperstad) Formålet med tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket, utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift.Tilskudd kan gis til enkeltprosjekter etter søknad. Det kan ytes tilskudd både til planleggings- og tilretteleggingsprosjekter og til investeringer i.

Kulturlandskap - Wikipedi

Datasett: Landskapsendring - Drivkrefter bak arealendringer i jordbrukets kulturlandskap, 2008 Sammendrag. Landskap er en verdifull, men også begrenset og sårbar naturressurs, som for tiden endrer seg raskt mange steder. Å øke vår forståelse av landskapsendringer, inkludert drivkrefter, politiske verktøy (med fokus på jordbrukets kulturlandskap) og hvordan ulike alternativer av. Tiltak i jordbrukets kulturlandskap skal fremme kunnskapsverdier, opplevelsesverdier og bruksverdier gjennom skjøtsel, vedlikehold og istandsetting. Naturverdier omfatter biologisk mangfold (arter og naturtyper) som er knyttet til, eller formet av jordbrukets arealbruk og driftsformer Bondevennen hadde 4. september et innlegg fra Magne Helleland og Kjell Harald Horpestad. I likhet med NOF og mange andre er de levende opptatt av fugler, og da særlig artene i jordbrukets kulturlandskap Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL midler) skal brukes til tiltak som ivaretar natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap, samt reduserer forurensningen fra jordbruket, utover det som forventes gjennom vanlig jordbruksdrift. Les mer. Tiltak det kan søkes midler til

I Østfold er det gjennomført supplerende kartlegging av naturtyper i jordbrukets kulturlandskap som en del av Nasjonalt program for kartlegging og overvåking av biologisk mangfold. I løpet av 2008 ble det kartlagt 75 lokaliteter, der 18 hadde verdi A (nasjonalt viktige), 22 verdi B (regionalt viktige) og 35 hadde verdi C (lokalt viktige) Målet var å kartlegge kulturlandskap som var biologisk interessante og/eller som hadde kulturhistoriske verdier m.m. Samtidig ble det av Landbruksdepartementet utarbeidet forskrifter om tilskudd til spesielle tiltak i jordbrukets kulturlandskap • Tilskudd til utsiktrydding tilknyttet jordbrukets kulturlandskap. 1. mars 1. september • Tilskudd til miljøtiltak i landbruket (SMIL-tilskuddet) 15. mars • Regionalt miljøtilskudd (RMP-tilskuddet) 15. oktober • Tilskudd til tiltak i beiteområder. 15. oktober • Dreneringstilskudd. Løpende søknadsfrist • Tilskudd til. Formålet er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen ut over det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift. Prosjektene og tiltakene skal prioriteres ut fra lokale målsettinger og strategier. Søknadene behandles fortløpende av kommunen inntil årets midler er brukt opp

Bevaring av kulturlandskap - regjeringen

jordbrukets kulturlandskap Aktuelle tiltak •Rydding, istandsetting eller nyanlegg av sammenhengende sti- og turvegnett i tilknytning til veger eller linjedrag i jordbrukslandskapet, og forenkling av adkomst til utmark og strandsoner •Enkle bruer, klopper, griner og gjerdeklyv •Merking av veg og oppsetting av informasjonstavler og -skil Formålet med SMIL er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket, utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift. Det kan gis tilskudd til tiltak som ivaretar og fremmer natur- og kulturminneverdier i kulturlandskape Formålet med «SMIL» - spesielle miljøtiltak i jordbruket er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensingen fra jordbruket utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift. Vest-Agder har i år fått kr 2,8 mill. til dette formålet Som en del av arbeidet med å overvåke og kontrollere jordbrukets kulturlandskap, gjennomfører Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) oppdraget i slutten av mai og første del av juni Formålet med SMIL -ordningen er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap, samt redusere forurensing fra jordbruket, utover det som blir forventa gjennom vanlig jordbruksdrift. Retningslinjer finner du her

Video: bøker - Jordbrukets kulturlandskap : forvaltning av

Verdsarv - Fylkesmannen i Møre og Romsda

SMIL-midlene å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensingen fra jordbruket, utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift. Forvaltning i kommunen Forvaltningen av tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) ble overført til kommunene i 2004 jordbrukets kulturlandskap ivaretas. Samtidig som det skal legges til rette for økt matproduksjon basert på bærekraftig utnyttelse av gårdens ressurser. c. Delmål 1. Egenart og identitet: Stimulere til jordbruk og skjøtsel som tar vare på den landskapsmessige egenarten i kommunene og fylket. 2 Mål for kulturlandskapsarbeidet i Lindesnes kommune er å b evare viktige områder for biologisk mangfold, samt å h olde jordbrukets kulturlandskap åpent og variert. 29. september 2019 Tiltak i jordbrukets kulturlandskap skal fremme kunnskapsverdier, opplevelsesverdier og bruksverdier gjennom skjøtsel, vedlikehold og istandsetting. Naturverdier omfatter biologisk mangfold, som arter og naturtyper, som er knyttet til, eller formet av jordbrukets arealbruk og driftsformer

Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA

-fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og -redusere forurensing fra jordbruket. Tilskudd kan innvilges til tiltak utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift. Både jordbruksforetak og eiere av landbrukseiendommer kan søke om SMIL-tilskudd, derso

Figur 96 Vurdering av hvilket forvaltningsnivå SMIL-ogKulturlandskap – resultat av menneskers liv og virkeRetningslinjer for beskrivelse av jordprofil - Skog ogSpesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-tilskudd) - GrueStadig færre viper i jordbrukslandskapet - NibioGårdbrukere kan søke tilskudd til regionale miljøtiltakØyenstikkereOdonata
 • Itslearning ski vgs.
 • ما معنى كلمة become بالعربي.
 • Hva er en grøsser.
 • Søknadsfrist definisjon.
 • Strikket dukketøj baby born.
 • King george vi brother edward.
 • Mark zuckerberg utdanning.
 • Maran egg.
 • Ukulele tuner youtube.
 • Teenage mutant ninja turtles rollebesetning.
 • Populære norske julesanger.
 • Rhein neckar löwen tickets preise.
 • Tauplitz wettercam.
 • Polypper i tynntarmen.
 • Home free youtube holy night.
 • Buchhandlung münchen.
 • Ugle interiør.
 • Drink med vodka og ingefær.
 • Trykkluft utstyr.
 • Diamantformet ansikt.
 • Driver for verbatim external hard drive.
 • Scania vabis logo.
 • Kos og kaos blogg.
 • Sozialdienst regensdorf öffnungszeiten.
 • Mary did you know pentatonix lyrics.
 • Lene kryssord.
 • Super famicom.
 • Isbitbrett.
 • Øremiddel til hund.
 • Astrofysikk master uio.
 • Søknadsfrist definisjon.
 • Thai dating in deutschland.
 • Minions bursdag.
 • Steke sideflesk i ovn.
 • Wwf figuren 1990.
 • Oppløsning av ekteskap.
 • Haglunds hæl behandling.
 • Amazonas flussdelfin duisburg.
 • Enkelt regnskap for små bedrifter.
 • Compagniet tromsø.
 • Støtdempere til tilhenger.