Home

Støtte til kurs

Kursstøtte til fagkurs og konferanse

Kursstøtte til fagkurs og konferanser . Som NSF-medlem kan du få støtte til å delta på kurs og konferanser som gir faglig oppdatering. Søk i forkant, og få inntil 6000 kroner i støtte. Søknadskjema Økonomisk støtte. Støtten gis for å delta i sykepleiefaglige møter, kurs, kongresser, studiebesøk eller lignende Få økonomisk støtte til kompetansetiltak Søk om midler til kurs, studieturer eller annen kompetanseutvikling for deg og dine ansatte. Alle ansatte og arbeidsgivere som er medlem i Virke og har tariffbinding i en av de syv landsomfattende overenskomster (Ideell) er velkommen til å søke om midler

Søk om midler til kurs, studieturer eller annen

 1. Mange lurer på hvordan de kan få dekket utgiftene til kurs av NAV og hvordan de kan beholde dagpengene i løpet av kurset kurset. I denne artikkelen skal jeg gi deg noen retningslinjer for hvordan du bør gå frem, og du finner en liste over 10 kurs du kan få dekket av NAV
 2. • For kurs som gjennomføres digitalt må halvparten av kurset bestå av fysiske samlinger (fram til 31.12 kan hele kurset gjennomføres digitalt, se informasjon om koronatiltak.) • I informasjon som deles om kurset skal det stå at kurset mottar støtte fra Studieforbundet kultur og tradisjon
 3. Du kan ha rett til dagpengar i kombinasjon med utdanning eller opplæring dersom du ikkje får støtte til livsopphald frå Lånekassen. Då treng du ikkje søke om å få godkjend utdanninga di av NAV. Dette er ei mellombels ordning frå 20. april til 31. desember 2020. Regjeringa har foreslått å utvide ordninga fram til 1. juli 2021
 4. imum videregående nivå. I noen tilfeller kan NAV gi støtte til høyere utdanning
 5. LOs Utdanningsfond har som formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for medlemmer i LOs forbund som har rettigheter i fondet. 12 LO-forbund har rettigheter i fondet
 6. Kurs, arrangementer eller noe annet som ikke passer med det over. Mye av det vi støtter dekkes av det overfor, men ikke alt! PS! Det finnes en del ting vi ikke kan gi støtte til, som støtte gjennom enkeltpersonsforetak, til å reise til en annen del av landet eller til utlandet,.
 7. Tilskudd til frivillige organisasjoner på familie- og likestillingsområdet (drifts- og aktivitetstilskudd) Tilskudd til bedre levekår og livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og interkjønn (LHBTI) Tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner (Nasjonal grunnstøtte

10 kurs du kan få dekket av NAV - Nettbasertekurs

 1. imum fire dager): inntil 4000 kroner. Studieforbundet AOF sitt lese- og skrivekurs: inntil 10 500 kroner. For å få stipend må du bruke pengene på utgifter knyttet til studiet eller kurset. Det vil si kursavgifter, eksamensavgifter, ekstrautgifter til midlertidig bosted, materiell, eller tapt arbeidsfortjeneste
 2. Infotjenester har byttet navn til Simployer. Dersom arbeidsgiver finansierer et kurs eller en lengre utdanning på inntil fire semestre ved full tids studie, så økes antall semestre han kan få skattefri støtte, tilsvarende. Altså åtte semestre i det tilfellet
 3. Tilskuddsportalen er et verktøy for deg som vil jobbe mer effektivt og lykkes bedre i å søke tilskudd til dine prosjekt. Vi gir deg en oversikt over alle tilskuddsordninger som tilbys norske organisasjoner, og du kan søke etter støtteordninger og tilskudd i mange ulike kategorier
 4. Vanligvis har du ikke rett til dagpenger mens du utdanner deg, men på grunn av covid-19 er dette midlertidig endret. Fra 20. april og ut 2020 skal alle som tar studiepoeng og ikke får støtte fra Lånekassen kunne motta dagpenger. Dette gjelder alle typer kurs og opplæring, og skal dekke alle permitterte og arbeidsledige dagpengemottakere

Tilskudd - Studieforbundet kultur og tradisjo

Er bedriften berettiget til støtte? Deltakere på kurs under Kompetansepluss må være ansatt i en bedrift som er part i søknaden. Med tilbyder menes en virksomhet som tilbyr opplæring, og som skal stå for den faktiske undervisningen i prosjektet Lærer ungdom tradisjonshåndverk Valdresmusea AS er blant dem som har søkt og fått støtte til gjennomføring av kurs. Arrangøren har holdt en rekke kurs, temakvelder og nasjonale fagdager, som omfatter en rekke tradisjonelle håndverksteknikker som smiing, lafting, muring, nevertekking, skifertekking, linoljemaling med mer. Blant annet smiekurset ble populært, blant både unge og voksne

Stipend til utdanning 07.06.2018 av Bård Jakobsen Som medlem i Fagforbundet kan du få stipend til grunn-, etter- og videreutdanning og yrkesfaglige kurs. Du kan søke om støtte til: Utdanning ved universiteter og høgskoler; Utdanning ved godkjente fagskoler; Utdanning ved videregående skole og grunnskole; Annen etter- og videreutdannin Få støtte til kurs og fagskole med disse stipendene. Planlegger du å ta kurs eller utdanning, og er medlem av et av LOs forbund? Da kan det være penger å hente. Det er leit å måtte droppe kurs og utdanning fordi du ikke kan ta deg råd til det. Lærevilje burde belønnes, ikke koste skjorta Studieforbundet er hovedkontoret for avdelinger som dekker hele landet fra nord til sør. Vi skreddersyr kompetanseutvikling og opplæring til organisasjons- og arbeidsliv. Erfaringslæring, egenaktivitet, individuelle behov og samhandling mellom veileder/lærer og deltaker for å stimulere til handling er sentrale begrep i vår pedagogiske praksis

-Bygg støtte rundt pårørende med ressursene i lokalmiljøet

Startsiden / Medlem / Kurs og utdanning. Kurs og utdanning. Norsk psykologforening har ansvar for spesialistutdanning av psykologer. Utdanningen bygger på psykologenes grunnutdanning. Det gjøres et kontinuerlig arbeid for at utdanningen skal svare til myndighetenes krav og samfunnets behov Som medlem av Funkis benytter vi KursAdmin for å få økonomisk støtte til aktiviteter og kurs i regi av LHL. Ta kontakt med studieleder for få opplæring og tilgang. LHL bruker kurs- og administrasjonsprogrammet KursAdmin. Lokale studieledere kan gå på kurs for å lære dette dataprogrammet, eller få opplæring av fylkesstudieleder Kurs som idretten har registrert i registreringsportalen Idrettskurs, som tilfredsstiller Lov om voksenopplæring og tilhørende forskrifter, får økonomisk støtte, såkalte VO-midler. Tilskuddet beregnes ut fra gjennomsnittet av antall kurstimer som ble rapportert inn til Vox to foregående år Støtte og kurs. Vi har samlet dokumenter, verktøy, videoer som kan veilede både leder og administrator gjennom hele prosessen

Har noen av dere søkt om støtte til kurs fra NAV? Jeg er arbeidsledig og har funnet et kurs, som jeg syns er arbeidstrette og vil hjelpe meg til å gå raskere i arbeid. Det er 2 dag fagkurs og ikke organiseres av NAV. Det koster 9000, men i tillegg følger kostnader til reise, overnatting, opphold i Oslo - til sammen totalt 12-13000 kr OU-midlene gir støtte til honorar og reise- og oppholdsutgifter for eksterne aktører. - kurs og lederutviklingsprogram hvor ansatte i kommunen er kursholder/ foreleser. Da refunderes dokumenterte utgifter til reelle honorar, men ikke vanlige lønnsmidler Tekst: Grethe Ettung (2007) - Som kollegastøtte er du verken advokat eller vaktbikkje, men en støtteperson som bistår og hjelper kolleger som opplever kriselignende situasjoner, sier Roald Bjørklund, professor og psykolog ved Universitetet i Oslo. Kollegastøtte er et hjelpetilbud hvor arbeidstakere som opplever psykiske påkjenninger i jobbsituasjonen får støtte og bistand fra en.

Støtte gis til leger og sykepleiere (evt. annet helsepersonell) i HSØ på inntil NOK 20 000,-. Skriv en søknad i brevs form (per post eller epost som scannet pdf) med beskrivelse av hvilke utgifter støtten konkret skal dekke, hvilket kurs/kongress det dreier seg om, motivasjon for å delta, tidligere utdanning/spesialisering, nåværende ansettelsesforhold, samt evt. andre kilder det. Det betyr at mange av våre medlemmer kan søke om økonomisk støtte til helårsstudier og kortere kurs/opplæring. Det gis opptil 13 500 kroner i støtte per studieår. For å få hele beløpet må du søke før 15. mai 2018. Les om ordningen, hvem som kan få støtte og om de ulike satsene på forbundets nettside Velkommen til Viken fylkeskommune. Her finner du informasjon om våre tjenester, politikk og rådsområder Men det handler også om egenutvikling. Gjennom utdanningsstipendet ønsker vi å støtte medlemmer som vil skaffe seg mer kompetanse. Stipendordningen har en samlet pott på 715 000 kroner per år. Det er ment som et tilskudd til etter- og videreutdanning. Stipendet har egne statutter med kriterier for tildeling. Tildeling skjer fortløpende Søk støtte til næringsutvikling Tilskudd til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring - første utlysning Bedrifter som er i en krevende situasjon på grunn av koronasituasjonen kan søke om tilskudd til kompetanseutvikling og bedriftsintern opplæring

Få støtte til bedriftsintern opplæring Gjennom tiltaket bedriftsintern opplæring kan virksomheter motta tilskudd via NAV til opplæring av egne ansatte ved større omstillinger. Se NAV sine sider for mer informasjon: Nav bedriftsintern opplæring Les mer om våre bedriftinterne kurs her Fagforening Er du organisert i en fagforening, kan du søke støtte til utdanning og etterutdanning der. Vær oppmerksom på eventuelle tidsfrister for søknad. Fagforbundet har utdanningsstipend som du kan søke om. Sykepleieforbundet har utdanningsstipend som du kan søke om

Søknad om tilskudd til kurs. Skjemaet sendes Studieforbundet før kursstart. 1. Studieplan og kursinformasjon. Studieplannr. Tittel på studieplan. Skal du lage og benytte en ny stuideplan, skriv NY og send denne inn for godkjenning (eget skjema) Korpsnett Norge forvalter Frifond og søker om mva-kompensasjon på veiene av våre medlemmer. Medlemmer kan også få voksenopplæringsstøtte fra Musikkens studieforbund og søke Instrumentfond via Norges musikkorps forbund. I tillegg har de fleste kommuner kultur- og/eller frivillighetsmidler korpsene kan søke på. Trenger du veiledning på en prosjektsøknad Fra John Wayne til støttespiller Kollegastøtten ble utviklet i USA på 1950-tallet. Det var politietaten som først tok i bruk ordningen. Der opplevde de en gradvis endring bort fra John Wayne-syndromet, hvor man skulle være tøffest mulig, til å erkjenne at det å bearbeide opplevelser, blant annet ved å snakke om dem og vise følelser, var langt å foretrekke Krav til språkkurset. Kurset må vare i minst fire uker med minimum 15 timer undervisning per uke. Som hovedregel må du ta kurset i det landet du skal studere, som må være et ikke-engelskspråklig land utenfor Norden*. Du må være tatt opp til en hovedutdanning som gir rett til støtte fra Lånekassen Tilskudd til mindre investeringer i forbindelse med generasjonsskifte. Lån til investeringer. Lån til generasjonsskifte ved familieoverdragelser gis normalt bare til personer under 35 år, samt i områder der bankene tilbyr dårlige vilkår til landbruk. Det kan ikke gis tilskudd til tiltak som er påbegynt før søknaden er avgjort

Utdanning eller opplæring - dagpengar www

RS 423 Eyr Åsvær - Redningsselskapet

Støtte til kostnader ved kurs og grupper som er avlyst. Sitter dere igjen med løpende kostnader ved kurs og grupper som måte avlyses eller stoppe opp/reduseres fra 12. mars? Kristelig studieforbund innfører en kompensasjonsordning for løpende kostnader ved avlyste og avkortede kurs og annen opplæring Det gis primært støtte til innhenting av eksterne instruktører (honorar, reise, opphold), evt også særskilte kostnader til leie av seminarlokaler. KOMP kan i visse tilfeller også støtte utvikling av nytt materiell, hvis dette kan bidra til generell kompetanseheving i sjangermiljøene.Arrangørfaglige kurs og opplæring i f eks booking, sikkerhet, bruk av lys- og lydutstyr mm er.

Opplæring - NA

Som følge av koronapandemien har Stortinget besluttet å øke bostøtten fra april til og med oktober 2020. Siste utbetaling med økning er dermed 20. november 2020. Mottar du bostøtte i dag kan du få godkjent mer av boutgiftene dine når vi beregner bostøtten. Mange får uendret bostøtte, men har du ekstra høye boutgifter kan du få mer Jeg venter nå på yrkesmessig attføring, det tar visst sin tid! Jeg orker ikke bare gå hjemme å vente, jeg har nå bestilt et brevkurs: Barne-/ungdomsarbeider gjennom NKS, dette kurset var kjempedyrt 8010,- + 1600,- til materiell. Har jeg noen mulighet til å søke å få dette dekket gjennom trygdekon.. Mange foreldre synes det er utfordrende å gi barna sine trygghet og god oppvekst. Foreldreveiledningskurset Circle of Security (COS), trygghetssirkelen, skal gi dere som foreldre verktøy til å forstå bedre hvilke behov barn har, hvilke signaler de gir og hva vi kan gjøre for å møte disse behovene bedre Støtte til kurs i digital kompetanse fra NAV. Webgruppen holder en rekke kurs innen digital markedsføring og kommunikasjon - kompetanse som er svært attraktiv på arbeidsmarkedet. Det er mulig å søke NAV om støtte til å delta på våre kurs, og mange kursdeltakere hos oss har fått dekket kursavgiften helt eller delvis via NAV Støtte til tiltak av humanitær, kulturell, og sosial art, - med særlig vekt på virksomheter i Sandefjord og Vestfold fylke forøvrig. Under sosiale tiltak skal det tas spesielt hensyn til omsorg for eldre. Organisasjoner, lag og foreninger kan søke. Søker med tilknytning til hovedorganisasjon bes søke gjennom denne

Utdanningsfond Landsorganisasjonen i Norg

Vi ringte NAV, og de sa han kunne søke til dem om støtte til kurs, siden vi ikke har råd til å betale det selv. Men hver gang vi har prøvd å spørre dem om hvordan vi søker, og hva vi skal skrive i søknaden, så har vi bare fått til svar at saksbehandleren til mannen skal ringe ham opp igjen, siden situasjonen hans er litt spesiell (noe tull med forrige jobben hans, ikke viktig) Støtte til kurs Komp gir støtte til kursvirksomhet og andre kompetansehevende tiltak for musikere og arrangørerer innenfor det rytmiske feltet. KOMP tildeles gjennom Kulturdepartements disponering av overskuddet til Norsk tipping. Årlig avsettes 1,5 millioner kroner til KOMP Lederne som arbeidstakerorganisasjon har en spesiell medlemsfordel for de av medlemmene som er omfattet av tariffavtaler med fondsinnbetaling til etter- og videreutdanning. Ordningen omfatter NHO-Lederavtalen, PBL og ASVL. Midlene skal gå til lederutdanning og høyere teknisk utdannelse - både til etterutdanning for de som er ledere i dag og en videreutvikling for de som ikke er det Flere undersøkelser har vist at mennesker med store hjelpebehov har dårligere levekår og økonomi enn andre innbyggere, og at de i mindre grad reiser på ferie (NOU 2001:22 Fra bruker til borger, og St.meld. nr. 50 (1998-99) Utjamningsmeldinga & ECON (2005) Ferier for personer med store bistandsbehov).For mange blir det et særlig stort hinder når de også må dekke ledsagerens omkostninger

RS 22 Colin Archer II - RedningsselskapetRiktige hjelpemidler til rett tid - Aldring og helse

Søk om støtte - Frifon

Til allmennyttige formål innenfor forskning, kultur og humanitært arbeid. Trafo Støtte til kreative og kunstneriske prosjekter Du er mellom 16 og 22 år og bosatt i Norge. Kun for enkeltpersoner eller ad hoc grupper Maksimal søknadssum er kr 10000,- Flere i året www.trafo.no Telefon: 38141038 Støtte til utvikling av egne prosjekter og idee Støtte til kurs/studier • Inntil 6.000 kroner i støtte til kurs/studier fra Grafisk stipendordning • Inntil 5.000 kroner i støtte til kurs/studier fra Oslo grafiske fagforening • I tillegg kan du søke støtte fra LOs utdanningsfond • Halv pris på kurs hos IGM hvis det er tariffavtale på din arbeidsplass Støtte fra NAV/LO Kan jeg få støtte fra NAV? I noen tilfeller kan NAV dekke kursavgiften. Om du melder deg på et og krysser av for at NAV skal betale, må du ha avklart dette med saksbehandleren din på forhånd.Om du får støtte eller ikke er individuelt og vil bli vurdert ut ifra din historikk og hvilke muligheter du har for å få jobb etter endt kurs Slik støtte kan gis til arrangører av kurs, fagdager og andre kompetansetiltak med kirkemusikere som målgruppe. Ordningen har følgende rammer: - Arrangementet annonseres bredt for målgruppen - Utdanningsinstitusjoner kan søke om støtte til etter- og videreutdanningstiltak Helseforskning - støtte til deltakelse i H2020-søknader. To ordninger: Forskningsrådet tilbyr for øvrig gratis konsulenthjelp til norske søkere som skal skrive søknad til Horisont 2020, og vi har en rekke kurs som dekker alle faser i en prosjektsyklus fra identisfisering av muligheter til gjennomføring av prosjekt

Statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner

Søk om stipend til videreutdanning og kurs - Industri Energ

Som medlem kan du få stipend til både grunn-, etter- og videreutdanning og kortere yrkesfaglige kurs. Detaljer Fagforbundets utdanningsstipend har som formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for yrkesaktive medlemmer I tilfeller hvor grupper søker støtte til samme kompetansehevende tiltak, kan det søkes om at det etableres sjablonger som gir søkere likt beløp. 2. Uformelle utdanningstilbud: Dette er yrkesrelevante kurs og seminarer. Du kan få opptil 5.000 kroner Kulturarrangører som har avlyst, stengt eller utsatt arrangement i perioden fra og med 5. mars til og med 30. april 2020 som følge av råd eller pålegg fra myndighetene i forbindelse med COVID-19 vil få kompensasjon etter denne forskriften.. Ordningen gjelder for kulturarrangører som i hovedsak formidler eller gjør kunst og kultur tilgjengelig for allmennheten Velkommen til Studieforbundet Solidaritet! Nye e-post adresser! Se her Vi har fått nye regler for støtte til læring, nå kan vi støtte at 3 lærer sammen. Ler mer her Vi støtter kurs/studier og folkeopplysning over hele landet og vi deltar også i nordisk og internasjonalt solidaritets- og folkeopplysningsarbeid

Betalt og skattefri utdanning - Infotjeneste

Det betyr at dere ikke kan få støtte for å melde dere på et kurs som er organisert av andre. Søkergruppa kan heller ikke være organisert under Norges idrettsforbund (NIF) eller et av NIFs særforbund. Aktiviteten må altså være egenorganisert. Hvor skal vi søke? Alle søknader om støtte til egenorganisert idrett og fysisk aktivitet. Årets siste frist for søknader om støtte til innspilling, prosjekter (konserter, forestillinger, kurs), reiser og stipend er onsdag 4. november kl. 13.00. Som vanlig, vil vi oppfordre alle til å sende inn søknader i god tid før fristen, altså noen dager før

Tilskuddsportalen - Realiser gode prosjekte

Søker du støtte vil det normalt være krav til at du har en viss egenkapital. Størrelsen på egenkapitalen kan være forskjellig for de ulike støtteordningene. For å få nok egenkapital kan du i finansieringsplanen din legge inn egeninnsats som en del av den totale finansieringen •Mye av det som presenteres i Aktiv støtte er kjent fra før, men kunnskaper om Aktiv støtte kan likevel bidra til å gi et godt felles teoretisk fundament og språk, og kan bidra til å ytterligere øke tjenestemottakernes engasjement, aktivitet, deltagelse og kontroll i eget liv. 2017 eivind.mikkelsen@sandnes.kommune.n Krav til dokumentasjon er opplyst i søknadsskjema. For deg som leiger vikar. Gjeld deg som eig og driv eiga bedrift, aksjeselskap, andelslag eller tilsvarande. Støtte til leige av vikar er behovsprøvd i forhold til bedrifta sitt overskot. Det betyr at bedrifta sitt overskot skal dekke delar av lønskostnadane. Maksimalbeløpet er 2000,- kr. Fondet gir støtte til helårsstudium på hel- og deltid ved universitet og høgskoler, fagskoler, videregående skoler, folkehøgskoler og grunnskole. Det gis også støtte til kortere kurs av minimum 30 timers varighet. For å søke støtte må du ha hatt sammenhengende LO-medlemskap i minimum tre år. Du må også være underlagt tariffavtale Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her! Kristelig studieforbund Rådhusgata 1-3 0151 Oslo Tlf: 23 08 14 70 post(a)k-stud.no Intranett styre Intranett medlemmer Mine Kurs.

RS 41 Christian Bugge - RedningsselskapetNorge etablerer satellittbredbånd i Arktis - Norsk Romsenter

Mer økonomisk støtte til kurs på arbeidsplassen VOX har i flere år gitt økonomisk støtte til heving av basiskompetanse hos ansatte. Tusenvis av ansatte har fått anledning til å gå kurs på sin egen arbeidsplass gjennom offentlig støtte til virksomheten de jobber i Støtte til kurs 06.02.2013 14:50 Skrevet av Komp gir støtte til kursvirksomhet og andre kompetansehevende tiltak for musikere og arrangørerer innenfor det rytmiske felte Søknad om støtte til kurs/seminar (KF-590B) Velg språk: Norsk (bokmål) Norsk (nynorsk) Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her. Samtykke Jeg samtykker Jeg samtykker ikke (vinduet vil bli lukket) Til skjemae

 • Helium dykking.
 • Wolverine kostüm krallen.
 • Volkshochschule münchen deutschkurs.
 • Olivenolje i tørt hår.
 • Planting oak trees osrs.
 • Pluralisme religion.
 • World war one.
 • Santander mobilbank.
 • Letanias lauretanas audio.
 • Ba musikk åpningstider.
 • Beste familiebil 2017.
 • Flyvende jacob kk.
 • My holiday card reiseforsikring.
 • Lutefisk fra coop.
 • Flugplatz hildesheim webcam.
 • Distinksjon bourdieu.
 • Balance mosjøen.
 • Mr parker barberhøvel.
 • Amore mio party lünen vorverkauf.
 • Nfl standings.
 • Express geburtstagsanzeige.
 • Citymaid vaskehjelp.
 • Nettbuss honnør.
 • Nlm no leir.
 • Grove baguetter oppskrift.
 • Trene hest.
 • Friminutt melodi.
 • Second hand pforzheim möbel.
 • Muss nur noch kurz die welt retten karaoke.
 • Blue star atlantica caldera bay tripadvisor.
 • Flytta från sverige till frankrike.
 • Panduro kartong.
 • Krypter s7.
 • Røyke brunt.
 • Dnb aksjer kurs.
 • Star wars episode 1 ganzer film deutsch.
 • Uni paderborn bewerbung für zulassungsfreie studiengänge.
 • Hvordan legge tapet i hjørner.
 • Verdens største narkobaroner.
 • Mercedes gle 500e test.
 • Ukraine date.