Home

Produktforskriften

Produktforskriften - regjeringen

Produktforskriften - Miljødirektorate

Produktkontrolloven har til formål å forebygge at produkt medfører helseskade eller miljøforstyrrelser. Miljøforvaltningen har ansvar for den delen av loven som skal forebygge at et produkt medfører forurensning, avfall, støy eller lignende, eller hels.. Produktforskriften Arkiver - VVSForum. Vil ha kontroll på import av de fluorholdige klimagassene i Dette er straffen. Utkast til forskrift om endring av Produktforskriften. Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige Produktforskriften Kapittel 6a Norge implementerer EUs bærekraftskriterier gjennom Produktforskriften. Den tar ikke med klimanytten fra biogjødsel i sin beregning, selv om det er et naturlig resultat av biogassproduksjon. Derimot dersom grønn CO2 blir benyttet til å erstatte fossil CO2 i for eksempel industri eller veksthus, vil dette bli godskrevet klimanytten til biogass I følge § 2.22 i Produktforskriften er det: forbudt å produsere, importere, eksportere og omsette asbestfibre eller produkter som tilsiktet er tilsatt asbestfibre Produktforskriften er en EU-regel, og ser ikke ut til å ha noen åpning for unntak. Forskrift om asbest er en egen forskrift som regulerer arbeid med asbestholdige produkter

Den 6. mai 2010 trådte forordningen samt tilhørende underforordninger i kraft i Norge gjennom en henvisningsforskrift i produktforskriften. De viktigste konsekvensene av forordningen er at det stilles krav til lekkasjekontroll og forsvarlig håndtering av kuldemedier i anlegg som inneholder HFK, PFK og SF6-gass United States Elections 2020 #election2020 #GoogleDoodl Produktforskriften kapittel 2A gjennomfører EUs direktiv for elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter), 2011/65/EU (RoHS 2). EU har nå vedtatt flere endringer knyttet til RoHS 2 Nyttig informasjon og verktøy du trenger for å forstå, bruke og følge regelverket i din arbeidshverdag. På Lovdata finner du hele Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven)

Leketøy

Produktforskriften - tema

Høring om endring av produktforskriften - endringer i omsetningskravet Drivkraft Norge viser til Klima- og miljødepartementets (KLD) høringsnotat datert 6. april om forslag til endring av produktforskriften. Drivkraft Norge er bransjeorganisasjonen for selskaper som selger flytende drivstoff og energi til det norske markedet Miljødirektoratet arbeider med å oppdatere veilederen for rapportering på bærekraftskriterier for biodrivstoff og flytende biobrensel Informasjon om REACH regelverket og litt om Produktforskriften VIRKE frokostseminar «Dokumentasjon i handel med byggevarer», 17. september 2013

Obs-listen Miljøvernmyndighetenes liste over helse- og miljøfarlige stoffer man skal være spesielt oppmerksom på TA-1910/2002 ISBN82-7655-466 Regjeringen gjør nå de nødvendige endringene i produktforskriften for å gjennomføre ILUC-direktivet. EUs ILUC-direktiv er vurdert som relevant og akseptabelt av norske myndigheter. Formålet med ILUC-direktivet er å starte en overgang til biodrivstoff som leverer reduksjoner i klimagassutslipp også når utslipp fra indirekte arealbruksendringer medregnes Bestemmelsene i det opprinnelige begrensningsdirektivet er tatt inn i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften). Et eksempel er den nasjonale Prioritetslisten, som omfatter stoffer eller stoffgrupper der myndighetene har fastsatt konkrete mål for reduksjon og/eller stans av utslipp innen 2020 Formaldehyd er en giftig gassart med ubehagelig stikkende lukt. Den har kjemisk formel HCHO. Formaldehyd fremstilles av metanol («tresprit») og forhandles i en 35-40 % vandig oppløsning (formalin).Formaldehyd dreper alle mikro-organismer og brukes til desinfeksjon av rom og i spesielle formalinovner til desinfeksjon av gjenstander som ikke tåler autoklavering, videre i sterk fortynning.

Bensin som omsettes i det norske markedet må oppfylle kravene i produktforskriften og den norsk-europeiske produktstandarden for bensin (NS-EN 228). Alle bensinbiler i Europa kan kjøre på bensin som oppfyller produktstandarden NS-EN 228. Denne produktstandarden tillater å blande inn inntil fem prosent bioetanol. Derfor kalles dette. Endringer i produktforskriften 14. mars, 2008. Dette på tross av at stoffet er viktig for brannsikkerheten, at ti års forskning i regi av EU ikke har påvist risiko for helse og miljø, og at ingen andre land i EØS-området innfører et slikt forbud

Nationen – distriktenes næringsavis

 1. Miljødirektoratet foreslår å endre kapittel 6a i produktforskriften for å etablere kontroll med import av de fluorholdige klimagassene i HFK-gruppen. Videre foreslår Miljødirektoratet at produktforskriftens kapittel 6a også skal omfatte Svalbard
 2. Forskrift om endringer i produktforskriften (blyhagl) Hjemmel: Fastsatt av Klima- og miljødepartementet 16. juli 2015 med hjemmel i lov av 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) § 4, jf. forskrift 5. august 1977 nr. 2 om gjennomføring av lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester.
 3. Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Forskrift om utførelse av arbeid kap. 4 Asbestarbeid; Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften
Nye krav for kjøle- og frysebiler over 3,5 tonn

Endring av produktforskriften

Produktforskriftens § 2-32

Kjøtt Produktforskriften Kjøttprodukter er regulert i USA i henhold til retningslinjene fra US Department of Agriculture (USDA). Kjøtt er inspisert og merket med USDA Food Safety og Tilsynet. Det er deres ansvar å sørge for at kjøtt og fjørfe er behandlet i henhold til føde Calculating customs duty and taxes There are essentially three types of taxes on the import of goods from abroad - customs duty, VAT, and special taxes. What you have to pay or report to the tax authorities depends on the type of goods and where they come from

PPT - Byggavfall – fra problem til ressurs PowerPoint

Produktforskriften setter et generelt forbud mot å importere, eksportere, omsette og ta i bruk eller gjenbruke kreosotbehandlet trevirke. Forskriften gir unntak fra det generelle forbudet bl.a. for bruk i jernbanen og for trevirke som er behandlet før 1. juli 2003 1.1 Statlige lover og forskrifter Nedenfor er det listet opp viktige lover og forskrifter i forbindelse med internkontroll. Ikke alle har like stor betydning for HMS i vårt borettslag. De viktigste er Internkontrollforskriften, Avfallsforskriften og alt som omhandler brann og brannvern. Vær oppmerksom på at lover og forskrifter kan endres uten at siste endringsdato er oppdatert her Eventuelt biobrensel bør være avansert biobrensel og komme fra en sertifisert bærekraftig kilde iht. produktforskriften kapittel 3, og skal tilfredsstille EN15940. Alle dieseldrevne maskiner bør bruke avansert biodrivstoff fra en sertifisert bærekraftig kilde iht. produktforskriften kapittel 3. Drivstoffet skal tilfredsstille EN15940

Forslag til forskrift om unntak fra produktforskriften

Produktforskriften § 7-1 inneholder en generell adgang til unntak etter søknad til Miljødirektoratet. Miljødirektoratet mottar årlig noen søknader om unntak fra produktforskriften § 2-3 om bruk av kvikksølv, i de fleste tilfeller gjelder dette til forskning gjennom produktforskriften, REACH-forskriften, leketøyforskriften eller tilsvarende regelverk. Er du usikker på om kjemikaliene eller de kjemiske produktene virksomhetene din importerer omfattes av REACH og CLP regelverket, klikk på ekstern veiledning for mer informasjon. Sertifisør undersøke at virksomhet har oversikt over kjemikaliene o Utkast til forskrift om endring av Produktforskriften Produkter med skadelig antimuggmiddel tilbakekalles (VG Nett) Et middel som skal hindre muggskader på produkter har blitt forbudt med umiddelbar virkning

Produktkontrolloven - regjeringen

 1. eraloljen, på det tidspunkt avgiftsplikten oppstår
 2. Produktforskriften § 2-1. PCB finnes hovedsakelig i kvikksølvdamplamper fra årene 1960-80 og lysrørarmaturer fra perioden 1965-80. Noromalt sett trenger man fagfolk (elektriker) for å kontrollere armaturen. I et lysarmatur der kondensatoren ikke er skjult kan du forsøke å sjekke årstallet
 3. Våre leverandører plikter å følge vår egen utarbeidede restriksjonsliste for kjemikalier, Restricted Chemical List. Listen angir kjemikalier som enten er forbudte eller kun tillatt i begrensede mengder i henhold til REACH-forskriftene (det europeiske kjemikalieregelverket), CLP (klassifisering og merking av kjemikalier), samt den norske produktforskriften
 4. Mange varmepumper inneholder fluorholdige gasser (F-gasser) som er underlagt produktforskriften. Den krever gyldig F-gass-sertifikat for alle som skal montere, demontere eller gjøre service på slike varmepumper. Også bedriften må være F-gass-sertifisert
 5. Perfluorert oktansyre (PFOA) er et kjemisk stoff som tilhører gruppen perfluorerte organiske forbindelser (PFC).. PFOA har blitt brukt i industrien siden 1950-tallet.På grunn av sine vann- og smussavstøtende egenskaper, er stoffet blant annet brukt i gulvvoks og polish, maling og lakk, slipp belegg i gryter og stekepanner, avfettings- og rengjøringsmidler, impregneringsmidler til tekstiler.
 6. Produktforskriften Spesifikasjoner av Sony Vaio PCG - GR300P: Den Vaio PCG - GR300P er ett i en serie av bærbare datamaskiner som er produsert av Sony Corp Som i 2010 , er den PCG - GR300P ikke lenger en del av Sonys nåværende utvalg av Vaio datamaskiner. Processor Frequency
 7. Produktforskriften krever at biodrivstoffet som omsettes i Norge er i tråd med EUs bærekraftskriterier. Det kan dokumenteres på to alternative måter. Sertifisering under godkjent frivillig ordning. Egen dokumentasjon med etterfølgende revisorkontroll

Esso Auto Diesel Olje møter alle kravene satt i produktforskriften i EU, samt norsk bransjestandard for autodiesel. Vinterstid møter denne ADO den europeiske standard EN 590:199 Arktisk Grad 2. Dette er en vinterdiesel som opprettholder blant annet gode tenningsegenskaper (cetanindex/tall) ved lave temperaturer produktforskriften §§ 3-11, 3-13 til 3-14 og 3-17 til 3-19, -kosmetikk regulert i generell forskrift 26. oktober 1995 for produksjon, import og frambud mv av kosmetikk og kroppspleieprodukter (kosmetikkforskriften). Det er forbudt å produsere, importere, eksportere og omsette forbrukerprodukter som er produsert a Produktforskriften kvalifiserer derfor ikke for støtte. Hva kan bedriften få støtte til? Investeringsstøtten skal gå til å etablere produksjonsanlegg for biogass og biodrivstoff i Norge. Støttebeløpet skal tilføre tilstrekkelig lønnsomhet i prosjektet, slik at din bedrift tar.

Matkontaktprodukter

r/M10/M10.pdf) tolker produktforskriften slik at bærekraftskriteriene, utenfor transportsektoren, bare gjelder for kvotepliktig sektor. Dette innebærer at bærekraftskriteriene og rapporteringsplikten gjelder for fjernvarme, men ikke andre brukere av flytende biobrensel. I praksis er det mange innkjøpere som stiller krav om a Produktforskriften undervurderer biogassens klimanytte Publisert: 11. september 2017 En ny rapport fra Avfall Norge/Carbon Limits viser at norskprodusert biogass oppfyller EUs bærekraftskriterier - og mer til Bærekraftskriteriene ble tatt inn i produktforskriften 1. januar 2014. Kravet om å dokumentere oppfylte bærekraftskriterier fikk dermed virkning i Norge for omsatt biodrivstoff fra og med 2014. Omsetningstallene for 2014 viser at frivillige sertifiseringsordninger ble benyttet for hele 99,7 % av omsatt mengde biodrivstoff. Endringer i produktforskriften om biodrivstoff. 28. november 2018 martin Biodrivstoff, Pressemelding. Gjennom ILUC-direktivet ønsker EU å starte omleggingen til biodrivstoff som ikke medfører indirekte arealbruksendringer. Regjeringen gjør nå de nødvendige endringene i produktforskriften Diesel Olje møter alle kravene satt i produktforskriften i EU, samt Norsk Bransjestandard for Autodiesel. Vinterstid møter ADO den europeiske standard EN 590:199 Arktisk Grad 2. Dette er en vinterdiesel som opprettholder bl.a. gode tenningsegenskaper (cetanindex/tall) ved lave temperaturer

Det Letteste Produktforskriften

 1. Biodrivstoff 2030 fremmer bærekraftig biodrivstoff som et sentralt og effektivt virkemiddel for reduserte utslipp. For å få til en rask overgang til en fossilfri transportsektor, kommuniserer vi med bransjens ulike interessenter, beslutningstakere og allmennheten, slik at politikk, rammebetingelser og regelverk legges til rette for lønnsom, kommersiell produksjon og bruk av bærekraftige.
 2. Norge vil dermed også snarlig gå inn i konkrete forhandlinger med EU, opplyste Riis-Johansen fra talerstolen i forbindelse med sluttrapportene fra energi-tenketanken Grønn Boks Energy Camp i Oslo i dag. - Direktivet byr på store muligheter, men er samtidig me
 3. Forordningen er omsider blitt en del av den norske loven, og er nå hjemlet i Produktforskriften (kap. 6a om flourholdige stoffer), som trådte i kraft den 19. desember 2018. Det er laget en egen nedfasingsplan for Norge som gjelder fra 1. januar 2019

Produktforskriften undervurderer biogassens klimanytte

 1. Produktforskriften krever at biodrivstoffet som omsettes i Norge er i tråd med EUs bærekraftskriterier. Det kan dokumenteres på to alternative måter. Sertifisering under godkjent frivillig ordning. Egen dokumentasjon med etterfølgende revisorkontroll. Godkjente frivillige ordninger (som for eksempel ISCC) og egen dokumentasjo
 2. Norsk Vann har sammen med andre aktører i biogassbransjen sendt brev til Klima- og miljødepartementet og bedt om at myndighetene går i dialog med bransjen om utviklingen og oppfølging av en bransjenorm for biogass, med rapportering til Miljødirektoratet på produksjon og klimanytte fra biogassproduksjon, basert på EUs bærekraftkriterier
 3. Utkast til forskrift ligger nå ute på høring. På vegne av Mattilsynet har Matmerk sendt utkast til endringer i produktforskriften for Eplejuice frå Hardanger ut på høring.. Eplejuice frå Hardanger har vært beskyttet som en geografisk betegnelse siden 2005. Frem til nå har det vært Tine SA som har vært rettmessig bruker av navnet
 4. •Kapittel 3 i produktforskriften •Nasjonalt virkemiddel •Delkrav om avansert •Bærekraftskriterier •Rapporteringsplikt •Verifikasjon. Omsetningskrav-2019-og-2020 •Økt til 12 % i 2019 •4,5 % avansert •Videre opptrapping til 20 % i 2020 •8 % avansert Avansert
 5. Høringssvar endringer i produktforskriften for biodrivstoff. Endringer i produktforskriftens bestemmelser om biodrivstoff (pdf) Treindustrien Middelthunsgate 27 0368 Oslo. Postboks 5487 Majorstuen 0305 Oslo. Send epost. Følg oss. Facebook. Twitter. Design av DesignContainer CMS og kode av Snapper Net Solutions. Til toppen
 6. produktforskriften, kapittel 3. Begrepet omsetter er definert som den som er ansvarlig for innbetaling av særavgift knyttet til drivstoffet. Definisjonen for hvem som er ansvarlig for innbetaling av særavgifter er angitt særavgiftsforskriften (§ 5-1 og § 5-2, jf. § 2-1). særavgiftspliktige
 7. Produktforskriften Byggverket Elektriske lavspenningsanlegg Elektrisk utstyr Kvalifikasjoner for elektrofagfolk Solcelleanlegget FDV-dokumentasjon Begrensning av skadelige stoffer I vedlegg 1 er det beskrevet kort innhold i de ulike forskrifter

Eternitt på tak og vegg - Bygg og Beva

Meld

Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Miljøverndepartementet 1. juni 2004 med hjemmel i lov 9. juni 1903 nr. 7 om Statskontrol med Skibes Sjødygtighed m.v. § 114, jf. delegeringsvedtak 12. oktober 1979 nr. 1 og lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester. Høringsuttalelse: Endring av produktforskriften § 2-20. Miljøstiftelsen Bellona viser til høringsbrev av 11/4-05 der Statens Forurensingstilsyn foreslår endring av produktforskriften. SFT forslår et forbud mot bruk av deka-bromfenyleter (deka-BDE) fra og med 1. juli 2006, med unntak av transportmidler

Video: Om F-gassforordninge

Googl

Produktforskriften, Miljodirektoratet.no; READ. Utkast til forskrift om endring av Produktforskriften . READ. gasskromatografi (GC) benyttes. Produsenten skal på anmodning stille prøver av det aktuelle. overflateaktive stoffet i ren form til disposisjon for vedkommende myndigheter i. medlemsstatene. Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) Forskrift om deklarering av kjemikalier til produktregisteret (deklareringsforskriften) Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP (Produktforskriften §2-14, samt vedlegg VI). Les mer Tilleggsmerking av leker (eks. slim, maling, såpebobler etc Leketøyforskriften)). Les mer Tilleggsmerking av maling, lakk og billakkeringsprodukter (Produktforskriften §§2-24, 2-25, 2-26) Les mer Se også norsk konsolidert versjon av vedlegg XVII. Les mer Merk kjemikaliene dine riktig. All

Foreslår endring av produktforskriften kapittel 2A (2013

Produktforskriften sier også noe om hvor kreosotbehandlet trevirke ikke skal brukes: Inne i bygninger; På lekeplasser; I leker; I parker, hager og anlegg for rekreasjon og fritidsaktiviteter dersom dette kan medføre en risiko for hyppig hudkontakt; I produksjon av utemøbler som f.eks. hagebord, stoler, benker m.m Treimpregnering, behandling av trevirke med beis, organiske eller metallorganiske forbindelser løst i råolje, saltløsninger, kreosot, plast, med mer, for å gjøre det motstandsdyktig mot fuktighet, råtesopp, insekter og andre skadedyr. Konserveringsmiddelet påføres med kost, ved sprøyting eller dypping.

Foreslår endring av produktforskriften kap

 1. istrative belastningen i forbindelse med søknad om dispensasjon
 2. NB! Miljøverndepartementet har med virkning fra 1. januar 2008 endret produktforskriften og fastsatt et forbud mot bruk av kvikksølv i produkter. Blant annet gjelder dette tannfyllingsmaterialet amalgam. Det er gjort unntak for pasienter som må behandles i narkose og for pasienter som er allergiske mot ingredienser i andre fyllingsmaterialer
 3. Produktforskriften; Lokale forskrifter: Lokal renovasjonsforskrift; Retningslinjer til lokal renovasjonsforskrift; Slamforskrift Lindesnes kommune; Retningslinjer for nedgravde avfallsløsninger; Lokal forskrift : §1 Formål. Forskriften har som formål å sikre miljømessig, helsemessig og økonomisk forsvarlig oppsamling
 4. Forbudet omfatter også stoff og stoffblandinger til analyse- og forskningsformål. Utfyllende opplysninger finnes i forskriftene om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften). Batterier. Alle type batterier. Oljeavfall. Her er det fleire typar, som til dømes spillolje, oljeemulsjonar.

Høringsuttalelse om endring av produktforskriften (forbud mot deka-BDE) fra Norges Naturvernforbund og Grønn Hverda av produktforskriften til å inkludere et forbud mot bruk av den bromerte flammehemmeren deka-BDE fra 1. juli 2006. Forslaget er helt i tråd med myndighetenes målsetninger om å redusere utslippet av farlige miljøgifter1 og handlingsplanen for reduksjon av utslippene av bromerte flammehemmere Produktforskriften biodrivstoff Biodrivstoff - Wikipedi . Biodrivstoff er drivstoff framstilt av biologisk materiale. Eksempler på biodrivstoff er bioetanol, som stort sett lages av sukkerrør eller mais, biodiesel, som lages av olje fra soyaplanta eller raps - og biogass, som lages ved kontrollert biologisk utråtning av organisk material Etter høringen blir Matmerk sin innstilling, og utkast til produktforskrift sendt til Mattilsynet for avgjørelse. Endelig godkjenning skjer ved at Mattilsynet vedtar produktforskriften for det aktuelle næringsmidlet. En godkjennelse gir søkeren rett til å bruke den aktuelle logoen og den beskyttede produktbetegnelsen Ifølge produktforskriften skal symbolet være et piktogram av en avfallsbeholder på hjul med kryss over. Et slikt symbol betyr at produktet ikke skal kastes som vanlig avfall, men håndteres som farlig avfall og dermed leveres inn til kildesortering. LES MER

produktforskriften §§3-17 til 19 og at mobiltelefoner med nikkel overholder kravene i produktforskriften § 3-5. • Du må kunne framlegge dokumen-tasjon på at produktene overholder kravene. Den må som et minimum be-stå av en troverdig skriftlig erklæring, eventuelt bekreftet ved analysebevis. • Du må vurdere om varene bør un Alt biodrivstoff i bensin og diesel du kjøper hos Circle K er dokumentert bærekraftig og i henhold til den norske produktforskriften og EUs fornybardirektiv. NULL PALMEOLJE Vi ønsker å velge de mest klimanyttige råstoffene i vårt biodrivstoff og bruker derfor ikke produkter som inneholder palmeolje €€€€€€ Forbudene i § 6-7 og § 6-8 mot import og omsetning av produkter og utstyr gjelder ikke for brannslokkeanlegg med halon til kritiske bruksområder som definert i vedlegg IV til dette kapitlet Grenseverdier angitt i Produktforskriften § 2-32. Ta gjerne kontakt for rabattert pris ved analyse av flere produkter. ALS Laboratory Group Norway AS tilbyr i tillegg analyse av PFASer i vann, jord, bygningsmateriale og biota. Analyse av PFOS og PFOA i produkter og tekstile

Klikk for info: Ikke omfattet av Produktforskriften Klikk for info: Omfattet av Produktforskriften Rapseed (oil) Methyl Ester/B100: Fornybar diesel HVO, konvensjonell: Fornybar diesel HVO, avansert: Har dere kommentarer til opplysningene dere har gitt, kan dere skrive dem her: Oppgi pris med mva. og andre utgifter Kjemikaliebyrået ECHA ber om opplysninger til bruk i et REACH-reguleringsforslag for kalsiumcyanamid og muligheten til å gi innspill til den sosioøkonomiske analysen for forslaget om forbud mot blyhagl i våtmarksområder. Miljødirektoratet foreslår endr..

Forskriften som forbyr bly i haglpatroner, er hjemlet i Produktforskriften, som sier at det er forbudt å selge forbrukervarer som inneholder stoffer, herunder metaller og metallforbindelser som er definert som miljøgifter og/eller har helse- og miljøskadelige effekter; Bly og blyforbindelser er definert inn her - og haglpatroner er å anse som en forbrukervar Etter produktforskriften er de som omsetter drivstoff pålagt å sørge for at minimum 5,5 volumprosent av totalt omsatt mengde drivstoff til veitrafikk per år består av biodrivstoff. Omsetningskravet kan oppfylles ved omsetning av rene biodrivstoff og/eller ved innblanding av biodrivstoff i mineralske drivstoff som bensin og autodiesel Formålet med produktforskriften paragraf 6a er å redusere utslippene av de sterke klimagassene HFKer, PFKer og SF6, samt begrense import av HFKer til Norge. Disse gassene benyttes hovedsakelig i kuldeanlegg, varmepumper, høyspentelektronikk og noen andre produkter. Forskriften har blant annet konsekvenser for bilbransjen etter produktforskriften (0,1 %) i gult og for farlig avfall (0,25 %) i rødt. 10 . Figur 6: Nivåer av BFH-forbindelser fra hele prøvematerialet. Figuren viser forbindelsene med spesiell interesse for SFT, jf. Tabell 4. Grense etter produktforskriften (0,1 %) i gult og for farli

Listen angir kjemikalier som enten er forbudte eller kun tillatt i begrensede mengder i henhold til REACH-forskriften (det europeiske kjemikalieregelverket), CLP (klassifisering og merking av kjemikalier), samt den norske produktforskriften (Forskrift 1. juni 2004 nr. 922 (produktforskriften)). 27.6.2019. Versjon: 1.0 . Bestanddelsdatablad . Identifikasjon av blandingen og av selskapet / foretaket Handelsnavn First Price Skurekrem Sitron 500 ml , EAN7035620014604 Selskapsopplysninger Unil AS Postboks 290 Skøyen . 0213 Osl Symbolet som forteller om avfallshåndteringen av EE-produktene skal ifølge produktforskriften se slik ut: Et piktogram av en avfallsbeholder på hjul med kryss over, og en tykk strek under. Piktogrammet er nesten likt det som gjelder for merking av batterier, der mangler bare streken under Produktforskriften og REACH vedlegg XVII KFK /HKFK (Kjøleanlegg, avtappet gass, isolasjonspaneler til kjøleanlegg, garasjedører). Produktforskriften kapittel 6 som implementerer EUs ozonforordning i norsk rett Bromerte flammehemmere (i for eksempel XPS, EPS) REACH, vedlegg XVII, POPs-forordningen

andre produkter (Produktforskriften) Prosjektet 1. har en årlig produksjon på minimum 1 GWh (~100.000 Nm3 CH4) Programkriterier for Biogass og biodrivstoff. 2 . 2. er direkte knyttet til produksjon av brenselet. Oppgradering av biogass til drivstoffkvalitet inngår også i programmet . omsetningskravet produktforskriften, ilegges veibruksavgift med samme en sammenliknet med regelverk. - omsetningskravet i produktforskriften, er ikke avgiftslettelse regelverk. oktober 2015 blitt trappet opp 5,5 volumprosent ti] 12 volumprosent, og omsetningskravet trappes opp til 20 januar Opptrappingen stadig biodrivstof

Norsk nedfasingsplan for F-gass snart klar

SFTs forslag til Miljøverndepartementet går ut på at produktforskriften får en ny bestemmelse med følgende ordlyd: «Frostvæske med etylenglykol som produseres, importeres, eksporteres eller. økonomisk støtteordning i henhold til produktforskriften § 3-5 første ledd bokstav b, jf. direktiv 2009/28/EF (fornybardirektivet) art. 17 nr. 1 bokstav c. Dersom den kvotepliktige har benyttet egenprodusert flytende biomasse som skal telles som nullutslipp, må virksomheten for denne biomassen oppfylle kravene i produktforskriften kapittel 3

Vaskemidler Vaskemidler skal ikke inneholde oktylfenol eller - etoksilater, eller mer enn 0,1 vektprosent nonylfenol eller -etoksilater. (Produktforskriften § 2-5 og REACH vedlegg XVII, post 46.) Vaskemidler skal kun inneholde nedbrytbare tensider. Det er ulike grenser for innhold av fosfor i vaskemidler til forskjellige formål Bærekraftig biodrivstoff: sertifisert iht. EUs bærekraftskriterier, fastsatt i Produktforskriften, og inneholder ikke palmeolje eller biodrivstoff med høy avskogingsrisiko. Avansert biodrivstoff: kommer fra definerte råstoff, typisk avfall, rester og skog, og teller dobbelt i oppfyllelsen av omsetningskravet Forslag til ny bestemmelse i produktforskriften: § 2-2. Blyhagl på skytebane: Det er forbudt å bruke blyhagl på skytebane. Forslag til ny bestemmelse i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst: Endringer i produktforskriften og utøvelsesforskriften 21.05.15 Firma: Norsk organisasjon for jegere og skyttere - NOJS Norges Jeger‑ og. Avansert biodrivstoff er definert i produktforskriften kapittel 3 vedlegg V. Avansert biodrivstoff er normalt basert på forskjellige former for avfall og rester, f.eks. bioavfall fra husholdninger, bark og greiner fra skogbruk, brukt matolje og slakteriavfall. Bruk av avansert biodrivstoff gir liten eller ingen ILUC-risiko

 • Wanderfalke jagdverhalten.
 • Utf8 star.
 • Lysreaksjon.
 • Barn gråter om natten.
 • Pakkeliste backpacking asia.
 • Fordeler med markedsøkonomi.
 • Smalahove opprinnelse.
 • Sengetøy sateng.
 • Klassetrivsel deltaker innlogging.
 • Manchester united faktatekst.
 • Schmidt max familie.
 • Leonard valestrand eike 2018.
 • Homecompany erfahrungen.
 • Korta dikter om sorg.
 • Donnie wahlberg.
 • Magnor vindu montering.
 • Fylle ut selvangivelse.
 • Drink med vodka og ingefær.
 • Stadt eilenburg.
 • Highland park ice edition.
 • Mercedes vito innvendig mål.
 • Berlin welcome card automat.
 • Spotify familie legge til.
 • Mercedes gle 500e test.
 • Afc ajax amsterdam.
 • Livvakt kongefamilien børge.
 • Minimalistic minecraft texture pack.
 • Psycho shower scene.
 • Hifi gasometer.
 • Hva skjer i hønefoss.
 • Innerdalshytta priser.
 • Såre koder hos hest.
 • Haneke amour.
 • Hilden zeitung.
 • Stadio vicente calderon.
 • Anders konradsen nåværende lag.
 • Dnb private banking concierge.
 • Lnb hh hl vh vl.
 • Superhelter navn.
 • Smalahove opprinnelse.
 • Passer geometri.